ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW VIRTUMOBI

REGULAMIN APLIKACJI SERWISU VIRTUMOBI

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin Aplikacji Serwisu Virtumobi (zwany dalej: ,,Regulamin Aplikacji”) będący Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Świadczenia usług dla użytkowników Serwisu Virtumobi
  (zwanego dalej: „Regulaminem”) uzupełnia zasady korzystania z Serwisu poprzez Aplikację Virtumobi przeznaczoną na urządzenia mobilne.
 2. Regulamin Aplikacji określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji,
  1. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  1. wymagania techniczne i interoperacyjne treści cyfrowych,
  1. zasady dostępu do Usług w Aplikacji,
   1. tryb postępowania reklamacyjnego do Aplikacji.
 3. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Regulaminu Aplikacji, gdyż świadczenie Usług w Aplikacji odbywa się na ich zasadach. Aplikacja umożliwia dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu.
 4. Akceptacja Regulaminu wraz z Regulaminem Aplikacji następuje z chwilą instalacji Aplikacji na Sprzęcie Użytkownika, dokonanej przez tego Użytkownika.
 5. Instalacja Aplikacji oznacza zgodę na przekazywanie ze Sprzętu danych do serwerów serwisowych Virtumobi na potrzeby świadczenia Usług w Aplikacji.

2. DEFINICJE

 1. Aplikacja – narzędzia informatyczne udostępniane przez Virtumobi w sklepie Google Play pod nazwą „Virtumobi” i funkcjonujące na określonym rodzaju Sprzętu, umożliwiające świadczenie Usług w Aplikacji, zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Aplikacji.
 2. Sprzęt – urządzenia spełniające określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające zainstalowanie Aplikacji i korzystanie z Usługi w Aplikacji, w tym urządzenia mobilne
  (m.in: smartfony, tablety).
 3. Usługa w Aplikacji – dostęp do nieograniczonych usług Serwisu znajdujących się w Aplikacji
  i świadczonych przez Virtumobi oraz funkcjonalności Aplikacji, uzyskiwany przez Użytkownika poprzez uruchomienie Aplikacji wraz z zalogowaniem się za jej pomocą do Konta w Serwisiena Sprzęcie, zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik Aplikacji – Użytkownik, w rozumieniu Regulaminu, korzystający z Aplikacji, w szczególności osoba uzyskująca dostęp do Usług w Aplikacji.

3. ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W APLIKACJI

 1. Zainstalowanie Aplikacji na Sprzęcie Użytkownika wymaga zaakceptowania przez Użytkownika warunków korzystania z Aplikacji wskazanych przy dokonywaniu instalacji.
 2. Zainstalowanie Aplikacji na Sprzęcie i korzystanie z Usługi w Aplikacji jest całkowicie dobrowolne
  i nieodpłatne, jednak wymaga połączenia z siecią Internet. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi ponoszenia przez Użytkowników Aplikacji opłat za dostęp do sieci Internet, zgodnie
  z zawartymi przez tych Użytkowników umowami z podmiotami trzecimi zapewniającymi taki dostęp.
 3. W przypadku Aplikacji na urządzeniach mobilnych, typu smartfon lub tablet, korzystanie z Usługi
  w Aplikacji może wiązać się z uruchomieniem płatnej komórkowej transmisji danych, zgodnie
  z regulaminem i taryfami właściwego operatora telefonii komórkowej. Zaleca się Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 4. Korzystanie z Usług w Aplikacji każdorazowo wymagać będzie zalogowania do Konta Użytkownika w Serwisie, o czym Użytkownik Aplikacji jest informowany w Aplikacji odpowiednio po pobraniu aplikacji oraz jej uruchomieniu.

4. REZYGNACJA Z USŁUG W APLIKACJI

Użytkownik Aplikacji może zrezygnować z Usługi w Aplikacji natychmiast bez podawania przyczyny (wypowiedzenie) poprzez odinstalowanie Aplikacji ze Sprzętu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Regulaminie Aplikacji, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji.

5. ZAKRES USŁUG I FUNKCJONALNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

 1. Za pośrednictwem Aplikacji Virtumobi świadczy Usługi opisane w Regulaminie i na jego zasadach oraz udostępnia usługi opisane w niniejszym Regulaminie Aplikacji (Usługi w Aplikacji).
 2. Aplikacja w ramach Usług w Aplikacji pozwala na skorzystanie z Usług Serwisu, takich jak wyszukiwarka bądź katalog towarów i ofert e-Sklepów, wyświetlenie Produktów w czasie rzeczywistym na ekranie Sprzętu przy wykorzystaniu kamery Sprzętu na wybranym przez Użytkownika planie z kamery, a także dokonanie zakupu prezentowanych towarów poprzez przekierowanie na Stronę internetową Podmiotu Współpracującego.
 3. Aplikacja umożliwia założenie Konta Użytkownika oraz zalogowanie się do niego. Po zalogowaniu do Konta, w ramach Usług w Aplikacji, Użytkownik otrzymuje dostęp do listy dostępnych Towarów.
 4. Aplikacja umożliwia wgląd do opinii o produkcie, zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu.
 5. Usługi w Aplikacji umożliwiają przejście Użytkownika do zewnętrznej strony internetowej Sklepu Internetowego Podmiotu Współpracującego, którego oferta wyświetlana jest Serwisie.

6. WARUNKI TECHNICZNE APLIKACJI I INTEROPERACYJNE TREŚCI CYFROWYCH

 1. Techniczne warunki korzystania z Aplikacji mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Usług w Aplikacji, a także dla bezpieczeństwa danych prezentowanych w Serwisie. Każdy Użytkownik Aplikacji powinien stosować się do warunków i wytycznych Regulaminu Aplikacji.
 2. Dostęp do ofertowanych Usług w Aplikacji wymaga wyłącznie posiadania Sprzętu spełniającego wymagania Regulaminu Aplikacji.
 3. Dostęp i korzystanie z Usługi w Aplikacji możliwe jest:
 4. dla Użytkowników Sprzętu na urządzeniach typu smartfon z systemem operacyjnym Android (wersja 8.0i wyższe) i IOS,
 5. jedynie przy połączeniu z siecią Internet, o parametrach łączności umożliwiających uzyskanie uśrednionej przepustowości,
 6. przy braku zainstalowanych modyfikacji ww. systemu operacyjnego, a w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta Sprzętu, urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego,
 7. Aplikację można pobrać korzystając z zewnętrznego sklepu internetowego, będącego jednocześnie oficjalną platformą dystrybucji aplikacji: „Google Play”, zgodnie z jego regulaminem.
 8. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w ustępie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu Aplikacji.
 9. Użytkownik Aplikacji odpowiada za jakość Sprzętu technicznego, z którego korzysta w celu dostępu do Usług w Aplikacji, w tym za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na tym Sprzęcie (np. firewall – aktywne blokady, programy antywirusowe i inne), a które mogą utrudniać lub uniemożliwiać Użytkownikowi dostęp do Usług w Aplikacji.
 10. W przypadku logowania do Konta może być konieczne włączenie w systemie operacyjnym Sprzętu obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (np. SSL) – jeżeli istnieje w systemie operacyjnym możliwość włączenia takiego protokołu.
 11. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Aplikacji są zabronione.
 12. Ze względu na właściwości sieci Internet oraz Sprzętu, z którego korzysta Użytkownik Aplikacji, nieprzerwany i niezakłócony dostęp do Aplikacji nie jest gwarantowany.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Korzystanie z naszego Serwisu za pomocą Aplikacji wymaga zgody Użytkownika na warunki korzystania z Aplikacji oraz dostęp do uprawnień Sprzętu wskazanych przy dokonywaniu instalacji.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem Serwisu i Regulaminem Aplikacji. Celem ich przetwarzania jest dodatkowo korzystanie przez Użytkownika
   z usług Serwisu udostępnionych za pomocą Aplikacji.
 3. Aplikacja w celu świadczenia Usług w Aplikacji uzyskuje dostęp do Sprzętu w zakresie wskazywanym przy dokonywaniu instalacji oraz określonym w Polityce Prywatności (np. w szczególności dostęp do aparatu fotograficznego urządzenia mobilnego).
 4. W przypadku zainstalowania Aplikacji na Sprzęcie – urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet,
  w zależności od platformy mobilnej, Aplikacja może uzyskiwać dostęp do następujących uprawnień
  urządzenia:
 5. aparatu fotograficznego, na potrzeby wyszukiwania w Serwisie produktów w ofertach Sklepów Internetowych, wyświetlanych w Serwisie zgodnie z Regulaminem oraz ich prezentacji na ekranie Sprzętu,
 6. pamięci urządzenia, w celu zapisywania historii przeglądanych ofert, w tym zdjęć produktów,

8. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora Serwisu Virtumobil ub jego partnerów biznesowych.
  1. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Regulaminem Aplikacji i regulaminem sklepu internetowego, z którego aplikacja została pobrana (Google Play), a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
  1. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani w szczególności do:
 2. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 3. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Serwisu
  z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw,
 4. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  1. Użytkownicy Aplikacji są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Serwis o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
  1. Zabroniony jest dostęp do Usług w Aplikacji w sposób zautomatyzowany, za pomocą botów, robotówi innych kodów informatycznych, skryptów i narzędzi automatyzujących, służących w szczególności pobieraniu lub agregowaniu zawartości Serwisu, a także nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych lub testów bezpieczeństwa Serwisu lub innych działań mogących wpłynąć na jego stabilność, dostępność i bezpieczeństwo.
  1. Serwis Virtumobi informuje, że może wykorzystywać Aplikację i Usługi w Aplikacji do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam lub zagospodarowanie treściowe przestrzeni reklamowej.

9.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Virtumobi informuje, że:
 2. ograniczenia Sprzętu lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzysta Sprzęt Użytkownika Aplikacji, mogą uniemożliwiać lub ograniczać Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji i Usług w Aplikacji,
 3. nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących informacji uzyskanych przez Użytkownika Aplikacji z opinii pochodzących od osób trzecich, wyświetlanych w Usłudze w Aplikacji (tj. opinii Użytkowników Serwisu lub użytkowników strony partnera biznesowego Serwisu) o towarze i ich prawdziwości, ani skutków ich wykorzystania przez Użytkowników Aplikacji lub przydatności dla Użytkowników Aplikacji (w szczególności do decyzji konsumenckich o zakupie podjętych w oparciu o opinie), przy czym w celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Serwis Virtumobi nie jest stroną umowy dotyczącej towarów, w tym nie jest stroną oferty handlowej e-Sklepu, wyświetlanej w Usłudze w Aplikacji.
  1. Możliwe jest wystąpienie określonych poniżej sytuacji: 
   1. wystąpienie szkód spowodowanych nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi w Aplikacji,
   1. korzystanie z Usługi w Aplikacji przez Użytkowników Aplikacji niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Aplikacji, a w szczególności z wymaganiami technicznymi i systemowymi określonymi w Regulaminie Aplikacji,
   1. korzystanie z sieci Internet wiąże się z zagrożeniami takimi jak włamania do systemu Użytkownika, przejęcie hasła przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu lub Sprzętu Użytkownika wirusami, a powyższe oraz zakłócenia w pracy łączy internetowych i szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet są niezależne od Serwisu,
   1. możliwość przerw w funkcjonowaniu Aplikacji zaistniałych z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd).

10. REKLAMACJE W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA USŁUGI W APLIKACJI

 1. Każdemu Użytkownikowi Aplikacji przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi w Aplikacji.
 2. Reklamacje do Aplikacji należy składać drogą korespondencyjną na adres: MJP Przemysław Sychta,ul. św. Kingi 14 lok. 2, 35-614 Rzeszów, elektronicznie na adres e-mail biuro@virtumobi.pl.
 3. Serwis Virtumobi rozpatruje reklamacje udzielając odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Serwis zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika Aplikacji dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika Aplikacji każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację do Aplikacji zostanie przesłana w formie e-mail lub pisemnej do Użytkownika Aplikacji na adres podany przez Użytkownika Aplikacji w reklamacji.
 5. Użytkownik Aplikacji będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów polskiego prawa ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów konsumenckich.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Virtumobi zastrzega sobie prawo do:
 2. modyfikowania wyglądu Aplikacji i układu Usług w Aplikacji, a także zmiany zakresu usług świadczonych za pomocą Aplikacji i jej funkcjonalności (np. dodanie nowych usług),
 3. całkowitego zaprzestania świadczenia Usług w Aplikacji oraz wycofania Aplikacji ze sklepów internetowych, umożliwiających jej pobranie, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników Aplikacji na stronach Serwisu lub w Aplikacji, z odpowiednim wyprzedzeniem.
  1. Virtumobi ma prawo do zmiany Regulaminu Aplikacji. Zmiany Regulaminu oraz Regulaminu Aplikacji obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu i powiadomieniu Użytkownika Aplikacji o zmianie. Zmiany uważa się za zaakceptowane przez Użytkownika Aplikacji z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
  1. Regulamin Aplikacji dostępny jest nieprzerwanie i nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu www.virtumobi.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili. Odpowiedni link (adres URL) do Regulaminu Aplikacji może zostać zamieszczony na stronie sklepu internetowego, umożliwiającego pobranie aplikacji oraz w samej Aplikacji.
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i niniejszym Regulaminem Aplikacji zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa.