POLITYKA PRYWATNOŚCI VIRTUMOBI

INFORMACJE WSTĘPNE

W naszym Serwisie i Aplikacji szanujemy Twoją prywatność. Poniżej znajdziesz ogólne zasady, zgodnie, z którymi przetwarzamy informacje dotyczące osób korzystających z naszych usług lub kontaktujących się z nami. Z zawartych tu informacji o ochronie prywatności dowiesz się m.in., kto jest administratorem Twoich danych, jakie informacje zbieramy i dlaczego, a także, jakie prawa przysługują w związku z ich przetwarzaniem.

Odniesienia „RODO” – użyte w treści Polityki – dotyczą Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Aktualna i ujednolicona treść Polityki publikowana jest na naszej stronie: www.virtumobi.pl
Data „ostatniej aktualizacji” wskazuje datę wejścia w życie zmian (treść Polityki może ulegać zmianom, które wchodząw życie ze wskazanym dniem opublikowania ujednoliconego tekstu
w Serwisie lub Aplikacji). W razie znaczących aktualizacji Polityki możemy o nich powiadamiać stosownym komunikatem w Serwisie, a Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie – za pomocą
Konta Użytkownika lub na podany e-mail, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana Polityki (w całości lub części) może wynikać, m.in. z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, standardów prywatności, rozszerzenia usług lub innych zmian (np. technologicznych i funkcjonalnych), w tym aktualizacji Serwisu lub Aplikacji. Przyczyną zmiany Polityki mogą być również zmiany redakcyjne nakierowane na przejrzystość lub kompletność informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH

Podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe (do jakich celów
i za pomocą jakich środków) jest:MJP Przemysław Sychta,ul. św. Kingi 14 lok. 2, 35-614 Rzeszów, NIP 6852255372, REGON 368019796, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Publicznej – usługodawca Serwisu Virtumobii Aplikacji, z której korzystasz.

KONTAKT Z NAMI 

Na adres elektroniczny: biuro@virtumobi.pl lub tradycyjny MJP Przemysław Sychta,ul. św. Kingi 14 lok. 2, 35-614 Rzeszów z dopiskiem „Dotyczy danych osobowych” – możesz się z nami skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych (z potrzeby realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych lub uzyskania o tym więcej informacji).

TWOJE PRAWA

Wobec przetwarzania danych osobowych, na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) masz następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, jak i uzyskania ich kopii(administrator udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych, o celach, zakresie posiadanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, udostępnieniach, planowanym terminie usunięcia danych, umożliwia także uzyskanie kopii danych),
 2. Prawo żądania sprostowania danych (z tego uprawnienia korzystasz, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych (z uprawnienia korzystasz, gdy: dane osobowe stały się zbędne do celów ich zebrania, cofniesz zgodę na przetwarzanie albo zgłosisz wobec niego skuteczny sprzeciw; przetwarzanie jest niezgodne z prawem),
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe
  i zażądasz ograniczenia przetwarzania na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale chcesz zastąpić usunięcie danych ograniczeniem ich przetwarzania, jeżeli Twoje dane osobowe nie są potrzebne administratorowi ale potrzebujesz je do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu),
 5. Prawo do przenoszenia danych(uprawnienie w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonania umowy),
 6. Prawo sprzeciwu (uzasadniony Twoją szczególną sytuacją sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. Prawo sprzeciwu w celach marketingowych (sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, niewymagający uzasadnienia),
 8. Prawo do interwencji ludzkiej, wyrażenia własnego stanowiska oraz zakwestionowania podjętej wobec Ciebie automatycznej decyzji (zastosowanie w sytuacji, w której administrator podejmowałby wobec Ciebie tzw. automatyczną decyzję wywołującą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającą),
 9. Prawo wycofania zgody (możesz z niego skorzystać w każdym momencie, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem).
 10. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

REALIZACJA TWOICH PRAW

W celu realizacji praw lub otrzymania dodatkowych informacji skorzystaj z naszych danych kontaktowych, które wskazaliśmy Ci wyżej, a w zakresie poszczególnych usług – z dostępnych
w Serwisie narzędzi internetowych.

Jeżeli zdecydujesz się skontaktować z nami, przy rozpoznawaniu Twojego wniosku (w tym dla zachowania właściwych środków bezpieczeństwa) możemy prosić Cię o niezbędne informacje weryfikujące lub o dodatkowe działanie (np. zalogowanie do Konta Użytkownika i skorzystanie
z dostępnej opcji).


TWOJE KONTO W VIRTUMOBI

W zakresie dotyczącym konta użytkownika w Virtumobi zaloguj się do niego i przejdź do opcji, a następnie wybierz odpowiednią zawartość.


JAKIE DANE PRZETWARZA NASZ SERWIS?

Zakres Twoich danych osobowych, które przetwarzamy jest różny w poszczególnych usługach lub funkcjonalnościach (jest zależny od tego z których z nich korzystasz). Minimalnych zakres danych to adres e-mail i hasło. W szczególności są to dane podawane bezpośrednio przez Ciebie, wynikające z:

 1. komunikacji z Virtumobi-  Kontakt z nami wymaga podania adresu zwrotnego/danych teleadresowych (np. e-mail zgłaszającego) – przetwarzamy dane, jakie niezbędne są do przeprowadzenia korespondencji, realizacji lub weryfikacji zgłoszenia (np. nazwa bądź id konta użytkownika lub imię i nazwisko), udzielania odpowiedzi na zadane pytanie;
 2. komunikacji o zmianach w Virtumobi- Możemy informować Cię na Twoje dane kontaktowe, w szczególności o wszelkich postanowieniach, warunkach i powiadomieniach, które dotyczą relacji z Tobą (oraz ich zmianach), w tym zwłaszcza by spełnić obowiązki prawne bądź nasze zobowiązania wobec Ciebie – np. poinformować Cię o ważnej zmianie w regulaminach lub polityce;
 3. rejestracji, uzupełniania i edycji Konta Użytkownika – W formularzu rejestracyjnym konta w Serwisie podanie niezbędnych danych (uzupełnienie wymaganego pola, jak np. email, nazwa użytkownika) jest wymagane do zawarcia i wykonania umowy (o treści akceptowanego przez Ciebie Regulaminu);
 4. uproszczonej rejestracji – podanie (przypisanie) danych w niezbędnym zakresie korzystania
  z konta w naszym Serwisie, wynikające z opcji logowania za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających (np. przez konto Facebook lub Google. Korzystając z zewnętrznych usług uwierzytelniających należy zapoznać się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych podmiotów oferujących takie usługi;
 5. korzystania z konta Użytkownika lub Serwisu – Korzystając z konta Użytkownika, Serwisu lub Aplikacji możesz podać nam dobrowolnie inne opcjonalne dane lub dane wymagane do określonej funkcjonalności, jak również możemy gromadzić informacje z Twojej aktywności w usługach – serwisach internetowych, aplikacji (np. odwiedzone podstrony/kategorie katalogu produktów, kliknięcia, czas wizyty, treści zaprezentowane na stronach lub w aplikacji) bądź inne wynikające z zapewniania funkcjonalności Serwisu dla zalogowanych użytkowników (np. historia wyszukiwanych produktów bądź historia wypowiedzi lub ocen dodanych do Serwisu), dotyczy to również zapisania na nasz newsletter lub innej subskrypcji powiadomień, wypełniania formularzy naszych usług (np. dodanie wypowiedzi do serwisu);
 6. naszych uprawnień do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
  w uzasadnionych sytuacjach, gdy roszczenia nie uległy jednocześnie przedawnieniu zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa (zakres danych zależy od przedmiotu roszczenia);
 7. udziału w konkursie, akcji promocyjnej – szczegółowe informacje dotyczące zakresu danych
  i ich przetwarzania podawane są przy konkretnym wydarzeniu lub w regulaminie konkursu bądź akcji promocyjnej (w zależności od ich rodzaju może to być np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, email, czy też wszelkie inne dane niezbędne do spełnienia kryteriów uczestnictwa albo wydania/dostarczenia przewidzianych nagród);
 8. prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych – możesz się spodziewać opartego o prawnie uzasadniony interes (nasz lub naszych partnerów) albo o Twoją zgodę przetwarzania informacji pomagających nam dopasować reklamy i treści do Twoich preferencji i oczekiwań (m.in. dane pochodzące z plików cookies, informacje o Twoim ruchu na stronie, czy przeglądanych ofertach i preferencjach w tym zakresie, adres IP). Mogą być one przetwarzane także poprzez tworzenie porównań lub zestawień wynikających z aktywności innych użytkowników i następnie analizowane w celu analitycznym i statystycznym oraz celu marketingowym (możemy np. podpowiedzieć Ci popularne lub komplementarne kategorie przeglądanych produktów, dostępne w Serwisie oferty sprzedawców, jak i reklamy dopasowane pod to jak korzystasz z Serwisu);
 9. kwestii technicznych – możemy też przetwarzać informacje, które mogą być uznane za Twoje dane osobowe (np. adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego lub inny identyfikator internetowy) za pomocą takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące, obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu i w jego pamięci podręcznej) oraz te, które mogą być automatycznie generowane przez urządzenie/przeglądarkę (np. typ/rodzaj urządzenia, wersja przeglądarki i jej user agent) i rejestrowane z przyczyn technicznych podczas Twojej aktywności na stronach internetowych i w Aplikacji (wraz z zautomatyzowaną analizą takiej aktywności), niezbędne ze względu na właściwość świadczonych usług drogą elektroniczną, cele opisane w polityce i prawnie uzasadnione interesy.

PODSTAWY PRAWNE I CELE NASZEGO PRZETWARZANIA 

 1. Umowa i Regulaminy – przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranej z nami umowy o realizację danej usługi (np. w oparciu o treść regulaminu Serwisu lub Aplikacji). Przykładowo, rejestracja przez Ciebie konta w naszym Serwisie upoważnia nas do przetwarzania danych podanych przy rejestracji lub uzupełnionych za jego pomocą, niezbędnych do zapewnienia usług i funkcjonalności serwisu dla zalogowanychi zarejestrowanych użytkowników Serwisu. Niepodanie takich danych uniemożliwia nam zawarcie lub wykonanie umowy – nie moglibyśmy zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać. Przetwarzanie danych użytkownika Serwisu związane z wykonywaniem umowy obejmuje cele i świadczenia wynikające z treści regulaminu – umożliwienie korzystania z Serwisu i jego usług świadczonych drogą elektroniczną, założenie i zarządzanie kontem, umożliwienie zamieszczenia wypowiedzi w Serwisie, uczestnictwo w programach (na podstawie dodatkowych regulaminów), kontaktowanie się Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług i obsługa zgłoszeń dotyczących usługi – zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Prawnie uzasadniony interes – na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane by:
 3. zapewniać bezpieczeństwo usługi i innych osób korzystających z usług/Serwisu (w tym ruchu internetowego, zasobów IT), jak i egzekwować postanowienia umowy/regulaminu
  (np. przeciwdziałać nadużyciom, oszustwom, dobrym obyczajom, nieuczciwemu zachwalaniu produktów),
 4. zapewniać prawidłowe działanie usług, w tym dokonywać czynności technicznych, interwencji technicznych oraz uaktualnień związanych z administrowaniem serwerami i integralnością usług,
 5. dokonywać pomiarów statystycznych i działań analitycznych – dane wykorzystywane do prowadzenia analiz aktywności, zwłaszcza związanej z zarządzaniem ruchem internetowym, popularnością wyszukiwanych słów kluczowych lub kategorii katalogu produktowego w Serwisie
  i analizą statystyczną, opracowywania ogólnych zbiorczych statystyk korzystania z Serwisu, jak  i informacji demograficznych, preferencji zakupowych lub doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości naszych usług bądź zawartości Serwisu,
 6. prowadzić działania marketingowe, w tym dostosowywać usługi, treści, zawartość Serwisu,
 7. Przyjmować i obsługiwać zgłoszenia i zapytania, kierowane na nasze dane kontaktowe lub inicjować korespondencję, co obejmuje takie potrzeby jak: rozwiązywanie problemów technicznych, interwencje administracyjne w funkcjonalności Serwisu lub treści dodane za pomocą jego formularzy, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
  – zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 8. Obowiązek prawny – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – wymagane przepisami prawa (np. przepisów związanych z zaistnieniem celu podatkowego, rachunkowego, procedurą reklamacyjną) – zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 9. Twoja zgoda – przetwarzanie danych za Twoją zgodą jest zawsze dobrowolne (jej nieudzielenie nie pozbawi Cię dostępu do naszych usług) i odbywa się w celach i w zakresie wskazanym w treści zgody (przy udzielaniu zgody podajemy szczegółowe informacje). Pytanie o Twoją zgodę może wynikać również z obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną bądź prawa telekomunikacyjnego) – zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzamy do czasu istnienia podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. Wykonywanie umowy – przy niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy, który w zależności od sytuacji określonych przepisami może trwać przez 3 lata (liczone do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi) albo nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.
 2. Obowiązek prawny – jeżeli jest to wymagane w celu realizacji wymogu prawnego – np. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 3. Prawnie uzasadniony interes – jeżeli podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do momentu zakończenia korzystania z naszych usług lub do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Udzielenie zgody – w razie udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych Twoich działań ograniczających tę zgodę.

Szczegółowe informacje mogą być podawane przy konkretnej usłudze.

ODBIORCY I PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH 

 1. Twoje dane mogą być przez nas przekazywane:
  1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu (administratora), zgodnie
   z naszymi celami i instrukcjami (na podstawie umowy z administratorem); (mogą to być dostawcy/partnerzy usług IT, podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne, inni podwykonawcy w zakresie usług przechowywania danych, usług płatniczych, usług windykacyjnych, usług analitycznych, obsługi klienta, marketingu itp.).
  1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (odrębnemu od nas
   i samodzielnie przetwarzającemu Twoje dane administratorowi), np. osobom trzecim, którym zdecydujesz się udostępnić swoje dane, z którymi współpracujemy lub dla których jesteśmy partnerami, w tym partnerom marketingowym bądź podmiotom mediów społecznościowych. 
   (W przypadku usług podmiotów trzecich będących odrębnymi administratorami danych, zasady ich przetwarzania zawarte są w dokumentach udostępnianych przez te podmioty za pomocą zewnętrznych stron internetowych, np. w regulaminie takiej usługi lub polityce dotyczącej ochrony prywatności.).
  1. Na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (a niekiedy też w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora) dane mogą być udostępniane partnerom, z którymi współpracujemy.
  1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy możemy udostępniać dane: podmiotom (organom publicznym) uprawnionym do ich uzyskania (takim jak np. organy ścigania, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń regulaminu, w tym oszustw) oraz instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

INFORMACJE O POLITYCE COOKIES 

Polityka cookiesodnosi się do naszego Serwisu i dedykowanej jemu aplikacji. Znajdzieszw niej m.in., informacje o tym:

 1. jakie pliki cookie i technologie są stosowane na naszych stronach internetowych;
 2. jakie dane przetwarzamy, w jaki sposób i dla jakich celów;
 3. do kogo i gdzie wskazane dane przesyłamy.

Klikając w linki zamieszczone w naszym Serwisie lub Aplikacji lub chcąc zakupić Towar, możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane przez podmioty niezależne od Nas. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty zawarte np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla usług lub aplikacji dostępnych w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów.

„PLIKI COOKIES

Nasz  Serwis oraz aplikacja mobilna wykorzystują pliki cookies lub inne podobne technologie – techniki cyfrowe i narzędzia internetowe, takie jak np. piksele, znaczniki, localstorage (lokalne pliki danych), łącznie w niniejszej polityce zwane jako „pliki cookies”.

Pliki cookies, wykorzystywane podczas korzystania z Serwisu, mogą być ustanawiane dla opisanych dalej celów, w tym do realizacji celów analitycznych związanych z pomiarem ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie, jak i marketingu produktów i usług oraz dla celów marketingowo-reklamowych obejmujących personalizację treści i reklam (kampanie marketingowe, reklamy ukierunkowane). 

Może się to odbywać:

 1. przy wykorzystaniu zewnętrznych dostawców i ich narzędzi,
 2. za pomocą takich narzędzi i usług Podmiotów Współpracujących pozwalających pobrać informacje zapisane na Twoim urządzeniu i połączyć je z innymi informacjami o Twojej aktywności zbieranymi za pośrednictwem naszego pliki cookie (tzw. first party cookie) albo identyfikatora urządzenia mobilnego, dzięki czemu możemy mieć możliwość rejestrowania informacji dotyczących zdarzeń (np. zakup towaru, założenie konta) w technologii server-side, po stronie naszego Serwisu.

Tym samym w Serwisie, w ramach plików cookies mogą być wykorzystywane różne technologie
i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w urządzeniu końcowym/przeglądarce, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na jego specyfikę, umożliwiające realizowanie opisanych celów przetwarzania takich informacji.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES? 

Poprzez plikicookies należy rozumieć dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. Twoim komputerze lub mobilnym urządzeniu jak telefon czy tablet), przesyłane przez strony internetowe oraz aplikacje mobilne. Pliki te m.in.:

 1. pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową,
  w tym dostosować stronę do jego indywidualnych preferencji;
 2. umożliwiają m.in. wyświetlenie strony internetowej w języku Użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także pozwalają wykorzystywać inne ustawienia strony internetowej wybrane przez Użytkownika.

Plikicookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator, niekiedy inne potrzebne informacje. W zależności od używanej przez Ciebie strony internetowej lub urządzenia, rodzaj oraz liczba przetwarzanych plikówcookies może się różnić. Aby wyświetlać reklamy, prowadzić działania analityczne oraz ułatwić Ci korzystanie z naszych funkcjonalności, w usługach, w których pliki cookies (np. tekstowe pliki) mogą nie działać (np. w aplikacjach mobilnych), możemy używać technologii działających w sposób podobny do plików cookies.

INFORMACJE Z PLIKÓW COOKIES

Możemy przetwarzać informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej za pomocą urządzenia przez które uzyskujesz dostęp do stron internetowych (komputera, telefonu, tabletu lub innego). Niektóre z nich, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.


Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

 1. nazwę strony internetowej, z której pochodzą pliki cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz ich unikalny numer;
 2. dane urządzenia (np. typ/model urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, ustawiony język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki internetowej);
 3. zdarzenia (np. czas korzystania z witryny, ostatnia wizyta na stronie internetowej, długość wizyty na stronie, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, na którym kroku jest użytkownik w trakcie zakupów);
 4. dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP, dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania);
 5. inne dane: dane na temat korzystania z witryn (np. źródło wejść, kampania reklamowa, z której weszłaś/eś na stronę, linki, w które kliknęłaś/ąłeś, jakie reklamy zobaczyłaś/eś oraz jakie zgody na banerze (chmurce/oknie) cookieswyraziłaś/eś).

CELE PLIKÓW COOKIES 

Zastosowania plików cookie:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom (w tym uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym); zapobiegania wykonywania pewnych działań na naszych stronach internetowych przez roboty internetowe;
 2. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia końcowego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 3. ułatwienia logowania się do konta Użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwienia przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie;
 4. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. umożliwienia usprawniania działania stron internetowych, w tym badania ich wydajności;
 6. identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlania reklam na naszych oraz zewnętrznych stronach internetowych, w tym tych najtrafniej dopasowanych do aktywności Użytkownika strony.

KATEGORIE PLIKÓW COOKIES

 1. Niezbędne pliki cookies – czyli te, które są niezbędne do prawidłowego lub zoptymalizowanego funkcjonowania strony internetowej, aplikacji lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać – bez nich nie moglibyśmy poprawnie świadczyć usług, które oferujemy. Niektóre z nich zapewniają bezpieczeństwo naszych usług. Instalowane są zgodnie z ustawieniami przeglądarki bez dodatkowej zgody, jednak możesz ją zablokować lub je usunąć przy pomocy ustawień przeglądarki, co w skrajnym wypadku może uniemożliwić w części lub w całości wyświetlanie się strony lub utrudnić poruszanie się po niej, w tym uniemożliwić korzystanie z niej.
 2. Funkcjonalne pliki cookies – zapamiętują wybory dokonywane przez Ciebie zapewniając bardziej dopasowane usługi. Informacje zbierane przez tego rodzaju pliki cookiesnie dostarczają danych na temat Twojej aktywności na stronach internetowych Podmiotów Współpracujących. Pliki te wspierają funkcjonalność strony internetowej, zapewniają odpowiednio wysoki poziom jej funkcjonalności lub służą jej usługom i funkcjonalnościom – bez nich nasz Serwis nie będzie dostosowany do Twoich preferencji,
 3. Analityczne pliki cookies – pozwalają nam dokonywać pomiaru liczby wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy m.in. poprawić działanie Serwisu i Aplikacji. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak użytkownicy poruszają się po naszej witrynie.
 4. Marketingowe pliki cookies – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki cookies mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.

OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES W TWOIM URZĄDZENIU

Okres przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym zależy to od tego, czy pliki te są:

 1. umieszczane na czas korzystania z przeglądarki (trwania sesji) i usuwane po jej zamknięciu (są to tzw. „cookies sesyjne”);
 2. nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w Twoim urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień strony internetowej (są to tzw. „cookies stałe”).

JAKIE MOŻE BYĆ POCHODZENIE PLIKÓW COOKIES?

 1. Pliki cookies umieszczane na stronach internetowych bezpośrednio przez nasz Serwis, to tzw. „cookies własne”.
 2. Pliki cookies umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Serwis to tzw. „cookies zewnętrzne”.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Twoje wybory dotyczące wykorzystywania plików cookies wyrażone po zalogowaniu się do naszego Serwisu są przypisane do Konta Użytkownika i zapamiętywane także w przypadku, gdy logujesz się na konto z innego urządzenia lub przeglądarki, dlatego rezygnując z plików cookie powinieneś wpierw przy pomocy panelu do zarządzania plikami cookie wycofać wyrażone przez siebie zgody. Standardowo przeglądarka internetowa domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te możesz zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie.


SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W związku z przetwarzaniem plików cookiesmasz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (adres: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa).


LOGOWANIE DO KONTA UŻYTKOWNIKA ZA POMOCĄ PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH

Nasz serwis umożliwia logowanie się za pomocą założonego przez Ciebie konta na platformach: Facebook i Google.


W procesie ułatwiającym logowanie się, nie przekazujemy informacji o Twoich aktywnościach zewnętrznym dostawcom, jednakże przez sam fakt połączenia ich kont z naszą stroną, uzyskują oni informację o tym, że logujesz się przy pomocy ich usług. Zewnętrzny dostawca może wykorzystać tą informację jako administrator danych osobowych do stworzenia/aktualizacji Twojego profilu.

Uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane przez zewnętrznego dostawcę, np. do celów reklamowych, badań rynkowych lub projektowania własnej strony internetowej.