REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU VIRTUMOBI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników oraz warunki świadczenia przez Virtumobi na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie, w tym także za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej dostępnej w Google Play, obsługującej Serwis Virtumobi, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin aplikacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Virtumobijest serwisem internetowym, oferującym usługi prezentacji i promocji produktów, wyszukiwania ich, także za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej w Google Play, którego właścicielem jest MJP Przemysław Sychta,ul. św. Kingi 14 lok. 2, 35-614 Rzeszów, NIP6852255372, REGON 368019796, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Publicznej (zwany dalej „Administratorem Serwisu” lub „Vertimubi”), będącyusługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie swojej działalności, o której mowa w pkt 2 powyżej, Virtumobi, a także celem uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Virtumobi nie prowadzi działalności sprzedażowej, nie jest usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie, ani też stroną transakcji dokonywanej przez Użytkowników w ramach prezentowanej w Serwisie oferty handlowej Podmiotów Współpracujących. W szczególności Serwis nie jest sklepem internetowym, a jedynie witryną internetową, zawierającą informatyczne narzędzia internetowe umożliwiające Użytkownikom przeglądanie prezentowanych ofert oraz wgląd do informacji handlowych, zwłaszcza cen w e-sklepach, na podstawie publicznie dostępnych danych lub cenników dostarczonych przez Podmioty Współpracujące, przy czym powyższe podmioty zobligowane są do zawarcia z Virtumobi odrębnej umowy o współpracy, regulującej dodatkowe zasady korzystania z Serwisu przez te podmioty oraz zasady świadczenia usług na ich rzecz.
 5. Warunkiem koniecznym skorzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia, umożliwiającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową, bądź też pobranie aplikacji Virtumobidostępnej w Google Playoraz zarejestrowanie przez Użytkownika konta w Serwisie.
 6. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie Virtumobi, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 7. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
  w całości i zobowiązanie Użytkownika do stosowania wszystkich jego postanowień od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych przez Virtumobi.
 8. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowejSerwisu Virtumobi
  oraz w aplikacji Virtumobiw sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną treść.
 2. Serwis –oznacza zorganizowaną, właściwą serwisom internetowym, platformę internetową prowadzoną przez Virtumobi pod adresem internetowym www.virtumobi.pl, a także za pośrednictwem dedykowanej aplikacjidostępnej w Google Play, służącą w szczególności prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Podmioty Współpracujące.
 3. Podmiot Współpracujący – podmiot niebędący konsumentem (przedsiębiorca) korzystający
  z usług oferowanych w ramach Serwisu lub współpracujący z Virtumobi w ramach Serwisu
  i prezentujący w nim własne produkty na podstawie odrębnej umowy (w szczególności sprzedawca prowadzący Sklep Internetowy lub podmiot działający na rzecz tego sprzedawcy i prezentujący jego asortyment).
 4. Sklep Internetowy / e-sklep – zorganizowany pod unikalnym w sieci Internet adresem domeny zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, umożliwiających Użytkownikom dokonywanie zakupu towarów lub usług poprzez Internet, a także Podmiot Współpracujący wraz ze swoją informacją lub ofertą handlową, prezentowaną w ramach Serwisu (w szczególności sprzedawca prowadzący e-sklep).
 5. Towary / Produkty– produkty prezentowane w Serwisie i oferowane do sprzedaży przez Podmiot Współpracujący na zewnętrznych stronach internetowych, w szczególności towary w ofercie (asortymencie) Sklepu internetowego.
 6. Konto – zbiór narzędzi informatycznych i zasobów przestrzeni serwera (wyodrębnione miejsce), oznaczonych unikalnym identyfikatorem technicznym Użytkownika udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora Serwisu po każdorazowej autoryzacji (tj. po podaniu danych dostępowych do Konta, w postaci loginu i hasła lub zalogowania za pośrednictwem portalu Facebook bądź konta Google), umożliwiających dostęp do funkcjonalności Konta i wyodrębnionych usług Serwisu.
 7. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom drogą elektroniczną przez Virtumobiw ramach Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługi cyfrowe – świadczone dla Użytkowników przez Virtumobiw ramach Serwisu oraz dedykowanej aplikacji dostępnej w Google Playnieodpłatne usługi pozwalające Użytkownikowi na:
 9. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub
 10. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników tej usługi lub
 11. inne formy interakcji przy pomocy takich danych, m.in. w postaci Konta, w tym dedykowanej aplikacji.
 12. Użytkownik –użytkownik Internetu korzystający z Serwisu na warunkach niniejszego Regulaminu, niebędący jednocześnie Podmiotem Współpracującym.
 13. Opinia Użytkownika – w szczególności Opinia, recenzja lub komentarz Użytkownika, w tym zawierająca ocenę produktów lub sklepów.

3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG SERWISU

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Virtumobima charakter nieodpłatny.
 2. W ramach serwisu umożliwia się Użytkownikom, m.in.:
 3. uzyskiwanie informacji o usługach i produktach oferowanych przez Podmioty Współpracujące, w tym w szczególności przeglądanie opisów prezentowanych produktów pochodzących z ofert lub informacji handlowych różnych sklepów Podmiotów współpracujących z Virtumobi, wyświetlanie Produktów w wybranych przez Użytkownika miejscach poprzez aplikację przy użyciu aparatu fotograficznego,
 4. przejście z Serwisu (adres URL) do zewnętrznych stron internetowych Podmiotów Współpracujących (np. przejście do e-Sklepu),
 5. wgląd do wyodrębnionych tematycznie katalogów Serwisu oraz korzystanie z wyszukiwarki produktów,
 6. zapoznanie się z opiniami Użytkowników Serwisu Virtumobina temat produktów oraz podmiotów sprzedających towary lub świadczących usługi,
 7. zamieszczaniewypowiedzio charakterze opinii, w szczególności na temat doświadczenia zakupowego i jakości oferowanych produktów, w tym ich cech (wad i zalet) oraz jakości wykonanych usług oraz wszelkich innych informacji, których zamieszczenie umożliwiają funkcjonalności Serwisu,
 8. dostęp do Konta po zarejestrowaniu się w Serwisie Virtumobi,
 9. korzystanie z Usług, w tym:
 10. powiadomienia o zmianie ceny towaru w Sklepie Internetowym lub w ofercie handlowej Podmiotu Współpracującego,
 11. powiadomienia o nowych komentarzach i opiniach prezentowanych w ramach Serwisu Towarów,
 12. otrzymywanianewslettera, w wypadku wyrażenia przez Użytkownika obligatoryjnej zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych,
 13. powiadamiania o nowych ofertach Sklepów Internetowych oraz ofertach handlowych Podmiotu Współpracującego,
 14. branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie Virtumobi,
 15. zamieszczanie zdjęć do opiniowanych Towarów.

4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Uczestnictwo i korzystanie z Usługi jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi ponoszenia przez Użytkowników opłat za dostęp do sieci Internet, zgodnie z zawartymi przez Użytkowników umowami z podmiotami trzecimi zapewniającymi taki dostęp.
 2. Umieszczane w Serwisie dane Towarów pochodzą od Podmiotów Współpracujących
  (e-Sklepów). Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w zakresie prezentacji ofert
  z e-Sklepów w Serwisie, jednak z uwagi na ogromną ilość danych nie gwarantuje, że wszystkie są aktualne i zgodne z rzeczywistością. Aby sprawdzić ich aktualność, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Podmiotu Współpracującego – Sklepu Internetowego, z którego oferta pochodzi i w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się bezpośrednio z obsługą e-Sklepu. Użytkownik korzystając z Serwisu w taki sposób, że przechodzi z Serwisu (adres URL) do e-Sklepu, musi skonfrontować prezentowane przez Serwis dane, w szczególności dotyczące:
 3. informacji na temat cech towarów prezentowanych w Serwisie,
 4. prawidłowość identyfikacji towarów sprzedawanych w e-Sklepach, z których informacje handlowe i/lub oferty prezentowane są w Serwisie,
 5. prawidłowość przypisania zdjęć i wszelkich materiałów audiowizualnych poprzez sprawdzenie ich na stronie docelowej e-Sklepu.
 6. W przypadku różnicy w danych (tj. rozbieżności pomiędzy danymi prezentowanymi
  w Serwisie, a prezentowanymi na stronie e-Sklepu), dane na docelowej stronie Sklepu Internetowego (np. opis, cechy i cena towaru na stronie internetowej sklepu) są jedynymi danymi wiążącymi dla Użytkownika i dla e-Sklepu.
 7. Transakcja zakupu produktupomiędzy Użytkownikiem a e-Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez e-Sklep, w regulaminiee-Sklepu oraz przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Za przebieg transakcji oraz roszczenia z tym związane nie odpowiada Serwis Virtumobi, a wyłączną odpowiedzialność ponosi Podmiot Współpracujący i e-Sklep.
 8. Wszelkie materiały, w tym elementy Serwisu, jak nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe,prawa własności przemysłowej umieszczone w Serwisie oraz inne informacje, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi Serwisu.
 9. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie.
 10. Administrator Serwisu ma prawo do zamieszczania na stronach internetowych Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów w formach stosowanych w sieci Internet, jak również może wykorzystywać strony Serwisu do celów komercyjnych, jako przestrzeń reklamową, w tym strony Serwisu, na których zamieszczane są opinie Użytkowników.
 11. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy osoba fizyczna posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. małoletni od lat 13 do lat 16) lub nie posiada zdolności do czynności prawnych – nie może być ona Użytkownikiem Serwisu, choćby była ona reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania niniejszego postanowienia przez Użytkownika.
 12. Serwis Virtumobinie odpowiada:
  1. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym lub w ramach oferty handlowej Podmiotu Współpracującego przez Użytkownika,
  1. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z towarem i transakcją sprzedaży,
  1. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Podmiot Współpracujący,
  1. za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Podmioty Współpracujące.
 13. W przypadku niedostępności towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Podmiotu Współpracującego, Podmiot Współpracujący będzie indywidualnie kontaktował się z Użytkownikiem.
 14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych, jako element Usług w ramach Serwisu poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Virtumobiz wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie.
 15. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie (opinie, zdjęcia, avatary) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się jednocześnie nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje. Treści, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być prezentowane przez Podmioty Współpracujące z Virtumobina podstawie odrębnych umów, w szczególności w ramach prowadzonych przez nie serwisów czy aplikacji internetowych (uwzględniając aplikacje mobilne), jak i widgetów.
 16. Umieszczone przez Użytkownika zdjęcia nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  1. adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Serwisu,
  1. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  1. treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników, Serwisu, Podmiotów Współpracujących lub osób trzecich,
  1. treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 17. Poprzez umieszczenie zdjęcia lub avatara w Serwisie, Użytkownik zezwala Virtumobi na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia lub avatara oraz ich publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Virtumobidla potrzeb świadczenia Usług w Serwisie, a także na blokadę publikacji lub usunięcie zdjęcia lub avatara z Serwisu w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności pkt 13 powyżej.

5. WARUNKI WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI

 1. Podmiot Współpracujący prezentujący swoją ofertę handlową Sklepu Internetowego
  w Serwisie Virtumobiwraz z dokonaniem zakupu Towaru przez Użytkownika w Sklepie Internetowym Podmiotu Współpracującego zobowiązany jest do uiszcza zapłaty prowizji na rzecz Serwisu Virtumobi.
 2. Po opłaceniu należności Serwis wystawia Sklepowi Internetowemu fakturę VAT.
 3. Podmiot Współpracujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi wynagrodzenie prowizyjne należne Serwisowi z tytułu dokonania przez Użytkownika zakupu w Sklepie Internetowym Podmiotu Współpracującego, zaś jego stawka pozostaje każdorazowo ustalana pomiędzy Virtumobi,a tym podmiotem w umowie o współpracy.

6. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja w Serwisie Virtumobinastępuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak: adres e-mail oraz hasło. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu, jak i dedykowanej aplikacji. Z momentem rejestracji lub logowania, Serwis zobowiązany jest do świadczenia względem Użytkownika Usługi cyfrowej w postaci Konta w Serwisie.
 3. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym cudzymi adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę zablokowania Konta Użytkownika jak również podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Virtumobi.
 4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma, na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzający rejestrację i tym samym założenie Konta w Serwisie, inne wymagane prawem informacje. Rezygnacja z rejestracji w Serwisie (rozwiązanie Umowy) możliwa jest przez pomocy linku umieszczonego w wiadomości e-mail Serwisu (potwierdzeniu rejestracji) lub korespondencyjnie. Uzyskanie dostępu do Konta równoznaczne jest z wykonaniem przez Virtumobizobowiązania do dostarczenia Usługi cyfrowej.
 5. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Virtumobio świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą dokonania czynności, o których mowa w pkt 4 powyżej.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Serwis. Konta o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
 7. Logowanie się do Serwisu następuje wraz z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie, tj. przy użyciu wskazanego loginu Użytkownika (e-mail) oraz wybranego hasła. Logowanie do Serwisu, jak i dedykowanej aplikacji, możliwe jest także z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z serwisów zewnętrznych, tj. Google i Facebook.
 8. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  może od umowy wskazanej w pkt 5 powyżej odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik dokonał czynności, o których mowa w punkcie 7.1 poniżej.

7. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Virtumobiwypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do towaru w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Sklepu Internetowego lub oferty handlowej oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.
  1. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
  1. W celu zamieszczenia wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego przez Podmiot Współpracujący podczas zakupu towaru lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).
  1. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
 2. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
 3. adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen spoza Serwisu,
 4. treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
 5. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych i tylko w zakresie niezbędnym do skomentowania danego towaru,
 6. treści podważających dobre imię, renomę Serwisu, Sklepów internetowych, Podmiotów Współpracujących lub innych Użytkowników,
 7. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Podmiotami Współpracującymi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Podmiotów Współpracujących, jak również na wiarygodność Serwisu,
 8. treści nieodzwierciedlających rzeczywistego przebiegu danej transakcji.
  1. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
  1. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu Virtumobiupoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
 9. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji,
 10. odnosi się do innego Podmiotu Współpracującego niż opiniowany,
 11. odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana lub do innego towaru, niż towar opiniowany,
 12. jest wystawiona przez Podmiot Współpracujący,
 13. wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
 14. została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
 15. odnosi się do wadliwego zamówienia,
 16. narusza zasady określone w pkt 4 powyżej,
 17. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
 18. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
 19. jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego towaru, Sklepu Internetowego, oferty handlowej Podmiotu Współpracującego lub z innych dostępnych źródeł.
  1. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Użytkownik zezwala Virtumobina nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Virtumobi, a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat towarów lub Sklepów Internetowych oraz realizacji transakcji.
  1. Podmiot Współpracujący poprzez narzędzia udostępnione przez Virtumobii za jego pośrednictwem może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści wypowiedzi.

8. USŁUGI CYFROWE

 1. Virtumobizobowiązuje się do świadczenia Usług cyfrowych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  1. Usługi cyfrowe dostarczane są w sposób ciągły, chyba, że co innego wynika z postanowień odnoszących się do danej Usługi cyfrowej.
  1. O wszelkich aktualizacjach dotyczących Usług cyfrowych, z uwzględnieniem pkt 4 poniżej, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usług cyfrowych z Umową oraz oprogramowania Serwis będzie odpowiednio informować Użytkownika.
  1. W przypadku powiadomienia Użytkownika o dostępności aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, bądź też w przypadku niezainstalowania lub niewłaściwej instalacji aktualizacji niewynikającej z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Serwis, Virtumobinie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi cyfrowej z Umową.
  1. Virtumobizapewnia Użytkownikom korzystającym z Usług cyfrowych wsparcie techniczne oraz w zakresie aktualizacji. Wszelkie problemy lub pytania w tym zakresie Użytkownik może kierować poprzez e-mail na adres: biuro@virtumobi.pl.

9.OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), w odniesieniu do danych Użytkowników, korzystających z Usług, jest Virtumobi.
  1. Administratorami danych osobowych Użytkowników dokonujących zamówień towarów bądź realizujących umowę zawartą z Podmiotem Współpracującym są także Podmiot Współpracujący, operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez operatora płatności oraz Podmiot Współpracujący oraz zawarcia i wykonywania umowy z Użytkownikiem. Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Użytkownika z Podmiotem Współpracującym.
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom prowadzącym serwisy zewnętrzne, w tym Facebook i Google, w związku z logowaniem się Użytkowników w Serwisie Virtumobiz wykorzystaniem danych do logowania się w serwisach zewnętrznych.
  1. Dane osobowe Użytkowników, w tym kupujących Użytkowników, są przetwarzane zgodnie
   z prawem, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, celem zawarcia Umowy jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail lub nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy.
  1. Virtumobizapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych i wniesienia sprzeciwu. Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie do Virtumobi. Szczegóły dotyczące przysługujących Użytkownikowi uprawnień ww. zakresie rozwinięte zostały w Informacjio przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na Serwerze i aplikacji.
  1. Virtumobizabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym.
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  1. Virtumobiwykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) w celu dokonywania interpretacji odwiedzin oraz ruchu w Serwisie.
  1. Virtumobiinformuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Virtumobiużywane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze lub telefonie Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Virtumobiinformuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu Virtumobi może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

10. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIUSERWISU

 1. Virtumobidokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, jak i aplikacji. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Virtumobipodejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
  1. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Serwis w miarę możliwości
   w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
  1. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Virtumobizwiązanych z wyszukiwaniem prezentowanych ofert oraz możliwością przekierowania do e-Sklepu celem dokonania zakupu Towarów.
  1. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Virtumobiinny niż wskazany w pkt 3 powyżej.

11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Virtumobiodpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie w nim określonym.
  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu Virtumobi.
  1. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: MJP Przemysław Sychta,ul. św. Kingi 14 lok. 2, 35-614 Rzeszówbądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@virtumobi.pl.
  1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację
   (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Virtumobizwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  1. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Virtumobiprawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  1. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji lub pisemnie.
  1. Virtumobizastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od Podmiotów Współpracujących czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy towaru, należy kierować bezpośrednio do Podmiotu Współpracującego, od którego Towar pochodzi.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie usług przez Virtumobiw ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
  1. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres MJP Przemysław Sychta,ul. św. Kingi 14 lok. 2, 35-614 Rzeszów, elektronicznie na adres e-mail biuro@virtumobi.pl.
  1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez Virtumobiw trybie natychmiastowym, gdy:
 2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów Usług, lub
 3. stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób, lub
 4. działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Virtumobi lub
  w inny sposób istotnie szkodzą Virtumobi
  1. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Virtumobiuprawniona jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z zastrzeżeniem pkt 2-4 poniżej, w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Virtumobipoinformuje o tym Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie oraz logujących się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z serwisów zewnętrznych – także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników.
  1. Virtumobizastrzega prawo do zmiany Usługi oraz Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z niżej podanych przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na Usługę,
  1. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa,
  1. usprawnienie działania Usługi i obsługi Użytkowników,
  1. poprawa ochrony prywatności Użytkowników,
  1. zmiany w polityce prywatności,
  1. zapobieganie nadużyciom,
  1. względy bezpieczeństwa,
  1. zmiany technologiczne i funkcjonalne,
  1. zmiany redakcyjne,
  1. inne istotne.
   1. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 2 powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Serwis zobowiązany jestpoinformować Użytkownika o właściwościach i terminie dokonania zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia terminu dokonania zmiany. 
   1. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dokonania zmiany lub poinformowania
    o zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż zmiana.
   1. Z zastrzeżeniem pkt 2-4,zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Virtumobi, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników, o których mowa w pkt 1 powyżej.
   1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   1. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w niniejszym Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
   1. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w pkt 7 powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
   1. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2023 r.